Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

StudyInTurkey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Study InTurkey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Uluslararası Öğrenciler

Esaslar


Esasları İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız


MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı Mersin Üniversitesine ön lisans ve lisans düzeyinde birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programlarına yurt dışından kabul edilecek öğrencilere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Esaslar Mersin Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen yurt dışından öğrenci kabulü ile bu öğrencilerin seçimi, Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulunun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ve değişiklikleri dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Esaslarda geçen;

a) Aday: Mersin Üniversitesinde yurt dışından öğrenci kabulü esasları kapsamında ön lisans ve/veya lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen kişiyi,

b) Birim: Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,

c) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ç) Komisyon: Rektör tarafından atanan ve beş akademik ve/veya idari personelden oluşan Mersin Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci Kabul ve Değerlendirme Komisyonunu,

d) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,

e) Mavi Kart Sahibi: Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerini

f) Ortaöğrenim: İlköğretim ile yükseköğrenim arasında verilen, lise vb. seviyelerdeki öğrenim dönemini,

g) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektörlük: Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Mersin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) YÖS: Üniversitelerin yapmış olduğu Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar, Başvuru Koşulları, Kontenjanların Belirlenmesi

 

Genel Esaslar

MADDE 5 – (1) Mersin Üniversitesine bağlı Birimlerde ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim programlarına, Yükseköğretim Kurulu onayı ile yurt dışından öğrenci kabul edilir.

(2) Başvuru yapacak adaylar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; ortaöğretim (lise) bitirme sınavları statüsündeki eşdeğer sınavların (GCE vs.) geçerlilik süreleri konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, YÖS vs.) geçerlilik süreleri iki yıldır.

 (3) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulu Kararına bağlı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Başvuru Koşulları

MADDE 6 – (1) Adayların ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla;

a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,

ç) 01/02/2013 Tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların ve 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE A Level sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE A Level sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvuruları kabul edilecektir.

(2) Adaylardan;

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

b) KKTC uyruklu olanların (KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE A Level sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE A Level sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Bu Madde’nin (1) ç fıkrasında belirtilen şartları sağlayanlar hariç olmak üzere, (1) b fıkrasında tanımlanan doğumla ilk uyruğu Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyrukluların,

ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olan veya bu Madde'nin (1) b fıkrasında tanımlanan doğumla ilk uyruğu Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyrukluların,

e) Fikir ve eylemleri ile Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyette bulunmuş veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin,

başvuruları kabul edilmez.

Kontenjanların Belirlenmesi

MADDE 7 – (1) Programlara yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları; ikinci öğretim ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar isteğe bağlı olmak üzere, bir önceki l Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50'sini geçmeyecek şekilde ve giriş genel kontenjanı 50 veya 50’den az olan diploma programlarında en az on, 51 ve 100 arası olan programlarda en az on beş, 101 ve üzerinde olan diploma programlarında ise en az yirmi olmak üzere Birimlerin önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına sunulur.

(2) Programlara yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları; ikinci öğretim ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar isteğe bağlı olmak üzere, yeni açılan (ilk defa öğrenci alan) programlar için ilgili yılın Öğrenci Sme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programı kontenjanı ile birlikte program kontenjanının %50'sini geçmeyecek şekilde ve giriş genel kontenjanı 50 veya 50’den az olan diploma programlarında en az on, 51 ve 100 arası olan programlarda en az on beş, 101 ve üzerinde olan diploma programlarında ise en az yirmi olmak üzere Birimlerin önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına sunulur.

(3) Program kontenjanları, öğretim dili ve hazırlık sınıfına ilişkin bilgiler akademik takvimde belirtilen tarihlerde Mersin Üniversitesinin internet sayfasında ilan edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tercih İşlemleri, Özel Yetenek Sınavı, Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme, Kayıtlar

 

Tercih İşlemleri

MADDE 8 – (1) YÖS Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 50 puan (Özel Yetenek Programlarına yerleşmek isteyen adaylar için en az 35 puan) alan aday tercih yapma hakkı kazanır.

(2) Aday, akademik takvimde belirtilen tarihlerde tercih yapar. Bu süre içinde tercih yapmayan adayın yerleştirme işlemleri yapılmaz.

(3) Aday, Mersin Üniversitesinde yerleşmek istediği diploma veren programlardan her yerleştirme için en fazla 10 tanesini tercih edebilir.

Özel Yetenek Sınavı

MADDE 10 – (1) Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Özel Yetenek Sınavına girmeye hak kazanan adayların listesini ilgili Birimlere gönderir. Bu öğrencilerin Özel Yetenek Programlarına yerleştirilmesi ilgili Birimlerce yapılacak Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre yapılır.

(2) Özel Yetenek Sınavları akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

(3) Birimler, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlar için ilan edilmiş olan yurt dışı öğrenci kontenjanları kadar asil ve yedek öğrenci listesini Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunar.

(4) Özel yetenek sınavına katılmayan aday, Özel Yetenek Programında öğrenci olma hakkını kaybeder.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme

MADDE 11 – (1) Mersin Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına yurt dışından kayıt olmak isteyen adayların yerleştirme başvuruları, Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Mersin Üniversitesi internet sayfası üzerinden alınır, değerlendirilir ve yerleştirmeler akademik takvimde belirtilen tarihlerde Komisyon tarafından yapılır.

(2) Yerleştirmede YÖS puanları esas alınır ve adayların tercih sıraları dikkate alınarak yerleştirme yapılır.

(3) Adayların başvurularının değerlendirilmesinde sınav başarı puanı YÖS puanına dönüştürülerek elde edilen puan yerleştirmede kullanılır. YÖS puan dönüşümü Ek Tablo 1’de belirtilmiştir.

(4) Yerleştirmede kullanılacak puanların eşit olması durumunda yaşı küçük olan adaylar öncelikle değerlendirilir.

(5) Adaylar, Komisyon tarafından tercih sıraları dikkate alınarak sadece bir programa yerleştirilir.

(6) İlk yerleştirmede kontenjanların dolmaması halinde Komisyon kararı ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde ek yerleştirmeler yapılabilir. Akademik takvimde planlanan sayıdan fazla bir ek yerleştirme işlemi Komisyon kararı ile belirlenir ve internet sayfasında ilan edilir.

(7) Bir Birime kabul edilecek olan adayların uyruk kontenjan oranı Komisyon tarafından her yıl belirlenerek ilan edilir (Ek Tablo 2). Birinci ek yerleştirmeden sonra boş kalan kontenjanlara Komisyon kararı ile ülke kontenjanı dikkate alınmaksızın ek yerleştirmeler yapılabilir.

(8) Bir Birime yerleştiği halde kayıt yapmayan adayların diğer yerleştirmelerdeki başvuruları geçersiz sayılır. Ancak, kontenjanların dolmaması halinde ek yerleştirmelerde Komisyon kararı ile bu adayların başvuruları değerlendirilebilir.

(9) İlk yerleştirmeden sonra kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların (Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık programları hariç) diğer program kontenjanlarına aktarılması, bir önceki yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50'sini geçmeyecek şekilde Komisyon tarafından yapılabilir.

(10) Mersin Üniversitesi, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

(11) Yerleştirme sonuçları akademik takvimde belirtilen tarihlerde Mersin Üniversitesinin internet sayfasında ilan edilir.

(12) Yerleştirilen adaylar kabul mektuplarını aday başvuru sisteminden alırlar.

Kayıtlar

MADDE 12 – (1) Kayıtlar, Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Kayıt hakkı kazanan adaylar aşağıdaki evrakları kayıt sırasında Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gereklidir:

a) Yerleştirmeye esas YÖS veya uluslararası sınava ait Sonuç Belgesi,

b) Lise diplomasının aslı ve noter ya da Türk Dış Temsilciliklerden onaylı Türkçe tercümesi,

c) İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden alınan Diploma denklik belgesi,

ç) Pasaportun noter ya da Türk Dış Temsilciliklerden tasdikli kopyası,

d) İkamet Tezkeresinin fotokopisi, (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci işleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Ülkemizde özel durumlardan dolayı misafir statüsünde bulunanların Yabancı Tanıtım Kartı ibraz etmeleri gerekmektedir),

e) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

f) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenlerden ve bu durumdaki çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,

g) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlardan ortaöğretiminin tamamına ait transkript (karne),

ğ) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

h) Fotoğraf (4 adet),

ı) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,

i) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,

j) Yerleşilen programın varsa özel koşullarını sağladığını gösterir belge,

k) Yükseköğretimini sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarını gösterir belge.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi, Türkçe Yeterlilik, Yabancı Dilde Yeterlilik

 

Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi

MADDE 13 – (1) Hazırlık sınıfı süreleri eğitim-öğretim süresine dahil değildir.

(2) Belirtilen sürelerde hazırlık öğretimini başarılı olarak tamamlayamayan öğrencilerin Mersin Üniversitesi ile ilişikleri kesilir.

Türkçe Yeterlilik

MADDE 14 – (1) Adayların Türkçe yeterliliği, Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlik Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri bünyesinde verilen Türkçe eğitim sertifikası veya Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinden aldıkları belgeye bağlıdır. Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.

(2) Türkçesi yetersiz düzeyde olan Üniversiteye kayıtlı öğrencilerin Türkçe düzeyleri Yunus Emre Enstitüsü veya Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen belgeye göre değerlendirilir.

(3) Türkçe yeterlilik düzeyleri ve puan aralıkları Ek Tablo 3’de belirtilmiştir. Ek Tablo 3, her akademik takvim için Komisyon tarafından güncellenebilir.

(4) Bir programa kabul edilen adaylardan;

a) Türkçe düzeyi yeterli (C1 veya C2) olan öğrenciler eğitimlerine hemen başlayabilirler.

b) Türkçe düzeyi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek (B2) öğrenciler eğitimlerine başlayarak iki yıl içerisinde Türkçe bilgilerini yeterli (C1 veya C2) seviyeye getirmekle yükümlüdürler. Türkçe bilgilerini yeterli seviyeye getirmeyen öğrencilerin ilişikleri kesilir.

c) Türkçe düzeyi yetersiz (B1, A2 veya A1) olan öğrenciler bir yıl Türkçe düzeylerini ilerletmek üzere izinli sayılırlar. Bir yıl sonunda Türkçe düzeyini yeterli (C1 veya C2) seviyeye getirdiğini belgeleyemeyen öğrenciler bir yıl daha izinli sayılırlar. İki yılın sonunda Türkçe düzeyini yeterli (C1 veya C2) seviyeye getiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

ç) Türkçe düzeyi yetersiz (B1, A2 veya A1) olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi de alamazlar.

d) Üniversitemiz kayıtlı öğrencisi olup ders almakta olanlar, bu esasların yürürlük tarihi itibariyle bir sonraki eğitim-öğretim yılı sonuna kadar Türkçe sevilerini yeterli hale getirmeleri gerekmektedir.

Yabancı Dilde Yeterlilik

MADDE 15 – (1) Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara kabul edilen adaylar ilgili esaslara tabi olurlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Yürürlükten Kaldırılan Esaslar, Yürürlük, Yürütme

 

Genel Hükümler

MADDE 16 – (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Bu durumun eğitim-öğretim yılı başlamadan tespiti halinde, bu adayların yerine yedek listeden adayların kaydı yapılır. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

Yürürlükten kaldırılan esaslar

MADDE 17 – (1) 03/12/2015 tarih ve 2015/163 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiş Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları yürürlükten kaldırılmıştır

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Esaslar Mersin Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Esaslar hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


 

EKLER

 

Tablo 1. Yurt dışı öğrencilerin seçiminde dikkate alınacak üniversite yabancı uyruklu öğrenci sınavlarına ait dönüşümler.

 

Değerlendirme

Şartlar

Eşdeğer Hesaplama

(X = Puan)

En Düşük Puan

En Yüksek Puan

SAT I (Scholastic Aptitude Test - Reasoning)

1000

1600

50 + 0,083 × (X-1000)

GCE (General Certificate Education)* –

(En az 2 A-level başvurulan programla ilgili olmalıdır)

2 (A-level)

3 (A-level)

50 + 15 × (X-1)

 

*Sadece KKTC.vatandaşları için değerlendirilir.

 

Tablo 2. Mersin Üniversitesi ön lisans, lisans ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için ilk yerleştirme ve birinci ek yerleştirme ülke kotaları.*

 

Ülke Grubu

Ülkeler

Program kayıt kotası, %, **

Türk Cumhuriyetleri

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan

40

Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti***

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

10

Diğer ülkeler

Bu tabloda belirtilmeyen ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınan diğer ülkeler

30

Suriye, Türkiye Cumhuriyeti

Suriye, Türkiye Cumhuriyeti

20

 

* İkinci ve sonraki ek yerleştirmelerde ülke kotaları dikkate alınmaz.

** Program kayıt kotası virgülden sonraki rakamı 5 ve üzerinde ise öğrenci sayısı kotası bir üst rakama yuvalanır, altında ise bir alt rakama yuvarlanır. Bu tür öğrenci sayısı kotası üzerinde meydana gelen değişikliklerden artan/azalan kota diğer ülke kotalarına eklenir ya da çıkartılır.

*** Tıp Fakültesi kontenjanı hariç olmak üzere diğer programlara ait kontenjan oranıdır.

 

Tablo 3. Türkçe yeterlilik düzeyleri ve puan aralıkları.

Dil Yeterlilik Düzeyi

Yeterlilik Sınavı Puan Aralığı

Açıklamalar

C2

85,00-100,00

Akademik eğitime devam edebilir.

C1

70,00-84,99

Akademik eğitime devam edebilir.

B2

55,00-69,99

Akademik eğitimi devam ederken yeniden değerlendirilmelidir.

B1

40,00-54,99

Akademik eğitime devam edemez.

A2

20,00-39,99

Akademik eğitime devam edemez.

A1

0,00-19,99

Akademik eğitime devam edemez.